Ogólne Warunki Najmu

Prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego

 1. Wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie kontenerów morskich, będących rzeczami ruchomymi, na cele okresowego składowania i magazynowania w nich dóbr.
 2. Wynajmujący, najpóźniej z dniem określonym w 1 pkt. 1 Indywidualnych Warunków Najmu odda w najem kontener morski (dalej „Kontener” lub „Przedmiot Najmu”) o kubaturze i powierzchni określonej w §1 pkt. 2 Indywidualnych Warunków Najmu. zlokalizowany w centrum magazynów samoobsługowych określonym w §1 pkt. 3 Indywidualnych Warunków Najmu,
 3. Najpóźniej w dniu określonym w 1 pkt. 1 Indywidualnych Warunków Najmu Wynajmujący przesyła Najemcy kody dostępu pozwalające na dostęp do Przedmiotu Najmu, a także instrukcje użytkowania wraz z oznaczeniem indywidualizującym kontener umiejscowiony na terenie centrum magazynów samoobsługowych Przechowalnia 24 określonym w §1 pkt. 2 Indywidualnych Warunków Najmu.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Przedmiot Najmu Najemcy w stanie odpowiadającym jego przeznaczeniu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wadach Przedmiotu Najmu. W braku takiego zawiadomienia poczytuje się że Przedmiot Najmu w dniu objęcie w Najem był w stanie dobrym w pełni zdatnym do umówionego użytku.
 5. Najemca zobowiązuje się do nie dokonywania fizycznej zmiany położenia kontenera a w szczególności do nie transportowania go poza teren Działki oraz zmiany fizycznego ustawienia na terenie Działki.
 6. Najemca oświadcza, że nie będzie magazynował ani nie będzie zezwalał na magazynowanie w Kontenerze produktów, przedmiotów i materiałów pożarowo niebezpiecznych, a w szczególności: produktów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz wszelkich innych produktów, przedmiotów i materiałów dla których w przepisy prawa bądź społeczno-gospodarcze zasady przewidują specjalne warunki i zasady magazynowania.
 7. Najemca nie będzie wnosić ani przechowywać w Kontenerze lub na terenie działki żadnych niebezpiecznych substancji, substancji powodujących zanieczyszczenia, substancji toksycznych albo odpadów, produktów ropopochodnych, azbestu czy materiałów zawierających azbest ani materiałów zakaźnych, z wyłączeniem zwykłych materiałów czyszczących albo niezbędnych do konserwacji, wnoszonych na Powierzchnię w celu takiego użycia, pod warunkiem, że materiały te są prawidłowo używane.
 8. Najemca nie będzie wnosić ani przechowywać ani nie będzie zezwalał na magazynowanie w Kontenerze produktów, przedmiotów i materiałów, których posiadanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest nielegalne, zabronione bądź dla których wymagane są specjalne warunki przechowywania, a w szczególności, nie będzie przechowywał przedmiotów pochodzących z przestępstwa, substancji odurzających, narkotyków, nielegalnie wprowadzonych do obrotu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
 9. W przypadku gdy przepis prawa wymaga uzyskania zgody, zezwolenia bądź zawiadomienia właściwego organu państwa, do magazynowania pewnego rodzaju przedmiotów, Najemca zobowiązuje się uzyskać uprzednią zgodę Wynajmującego przed wystąpieniem o takie zezwolenie, decyzję bądź przed złożeniem zawiadomienia.
 10. Najemca oświadcza, że nie będzie dokonywał modyfikacji kontenera, oraz instalacji znajdujących się wewnątrz. Jakakolwiek zmiana dozwolonego powyżej przeznaczenia wnętrza kontenera przez Najemcę wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku braku takiej zgody Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz, niezależnie od innych środków przewidzianych dla Wynajmującego niniejszą Umową lub przepisami prawa, Najemca zapłaci niezwłocznie karę umowną w wysokości odpowiadającej trzymiesięcznemu Czynszowi.
 11. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zasady, że Kontener nie będzie wykorzystywany przez niego na cele wskazane w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723;), tj. jako siedzibę lub adres korespondencyjny.
 12. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zakłócenia w funkcjonowaniu jakichkolwiek instalacji służących do dostępu do kontenera (brama wjazdowa, kłódka) spowodowane przez siłę wyższą (np. powódź, pożar, wiatr, huragan, mróz) lub awarii na które Wynajmujący nie miał wpływu, a także instalacji i usług dostarczanych Najemcy przez niezależnego dostawcę (wody, energii elektrycznej, telefonów, usług monitoringu) lub inne czynniki, na które Wynajmujący nie ma wpływu.
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakichkolwiek obiektów, znajdujących się na terenie Kontenera i Działki, w tym nie jest odpowiedzialny za straty i szkody w majątku ruchomym Najemcy które mogą wyniknąć wskutek włamań, aktów kradzieży i innych zdarzeń, innych niż zawinione przez Wynajmującego, lub osoby działające w jego imieniu oraz będące pod jego kontrolą. W takim przypadku straty i ich następstwa są usuwane przez Najemcę na własny koszt.
 14. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Najemcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. W każdym przypadku Wynajmujący odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści i szkód następczych. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie oraz Warunkach, ograniczona jest do kwoty trzykrotność miesięcznego czynszu.
 15. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, w tym wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
 16. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu Kontenera w takim stanie, w jakim został wydany Najemcy przez Wynajmującego, z uwzględnieniem normalnego zużycia, będącego następstwem prawidłowego korzystania z Kontenera. W przypadku, gdy Kontener podlegający zwrotowi na rzecz Wynajmującego wymagał będzie poniesienia nakładów w związku z koniecznością przywrócenia go do stanu poprzedniego, Wynajmujący lub osoba działająca na zlecenie Wynajmującego, dokona niezbędnych napraw Kontenera na koszt Najemcy.
 17. W przypadku wystąpienia opóźnienia z płatnością przekraczającą 14 dni, Wynajmujący może nie zezwolić Najemcy na korzystanie z Kontenera do czasu uiszczenia Czynszu. Pomimo takiego wstrzymania działalności Najemcy, Najemca jest zobowiązany do należytego wypełniania wszelkich obowiązków nałożonych niniejszą Umową.

 

Czynsz

 1. Strony ustalają, że z tytułu najmu Kontenera Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę w wysokościokreślonej w  1 pkt. 4 Indywidualnych Warunków Najmu. („Czynsz”),
 2. Czynsz wnoszony jest z góry za cały okres (Czynsz Jednorazowy), lub miesięcznie (Czynsz Miesięczny) w okresach ustalonych przez strony. Jeżeli strony nie ustaliły okresu rozliczeniowego przyjmuje się że:
  1. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, miesięczny okres rozliczeniowy zrównany jest z okresem miesiąca kalendarzowego.
  2. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony rozliczanych miesięcznie, miesięczny okres rozliczeniowy ustalony jest zgodnie z Art. 112 Kodeksu Cywilnego.
 3. Czynsz Miesięczny uiszczany jest przez Najemcę na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT na początek każdego miesiąca rozliczeniowego na wskazany w fakturze VAT na rachunek Wynajmującego.
 4. Faktura doręczana jest na adres email wskazany w 1 pkt. 6 Indywidualnych Warunków Najmu

 

Okres Najmu

 1. Najem zawarty jest na czas wskazany w §1 pkt. 5 Indywidualnych Warunków Najmu.
 2. Najem rozpoczyna się w dniu wskazanym w §1 pkt. 1 Indywidualnych Warunków Najmu, z zastrzeżeniem iż dla skuteczności powstania stosunku najmu konieczne jest dokonanie opłaty lub przesłania potwierdzenia opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy najpóźniej w dniu Objęcia Kontenera w Najem. W braku dokonania opłaty bądź przesłania potwierdzenia przelewu nie dochodzi do powstania stosunku najmu.
 3. Strony ustalają iż po zakończeniu okresu umowy nie dochodzi do automatycznego przedłużenia Umowy na czas nieokreślony, chyba że strony porozumieją się co do takiego przedłużenia. W braku porozumienia strony co do przedłużenia umowy Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot najmu na zasadach określonych w § 5 Ogólnych Warunków Najmu.
 4. W przypadku gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (zgodnie z art. 673 § 2 Kodeksu Cywilnego).
 5. W przypadku gdy Umowa została zawarta na czas określony Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia Umowy z 5 miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca. Wypowiedzenie takie może być złożone tylko w wypadku likwidacji działalności Najemcy w danej lokalizacji. W przypadku takiego wypowiedzenia wszelkie nadpłaty wynikające z Czynszów Jednorazowych zwracane są Najemcy.

 

Rozwiązanie Umowy z winy Najemcy

 1. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego opóźnienia w zapłacie Czynszu lub jego części, za dwa pełne okresy płatności, Wynajmujący po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do uiszczenia zaległości z terminem 7 dni może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym.
 2. Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku:
  1. oddania przez Najemcę̨ Przedmiotu Najmu w podnajem lub bezpłatne używanie osobie trzeciej,
  2. naruszenia innych obowiązków Najemcy określonych niniejszą Umową, w szczególności w §2 Ogólnych Warunków Najmu.
  3. Korzystania z przez Najemcę z Przedmiotu Najmu w sposób uciążliwy dla innych klientów, notorycznie utrudniając dostęp innym klientom do ich kontenerów.
 3. Wezwanie o którym mowa w § 5 pkt. 1 doręczone jest na adres email wskazany w § 1 pkt. 6 Indywidualnych Warunków Najmu.

 

Zwrot Przedmiotu Najmu

 1. W przypadku zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy z jakichkolwiek powodów Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu najpóźniej w ostatnim dniu okresu najmu, w stanie wolnym od wszelkich wad, oraz opróżnić Przedmiot Najmu z przedmiotów, które zostały do niego wniesione przez Najemcę.
 2. Jeśli Najemca nie wykona w terminie obowiązku określonego w § 6 pkt. 1 Ogólnych Warunków Najmu, a Wynajmujący w dniu zwrotu Kontenera stwierdzi, że Kontener wymaga prac porządkowych, to Wynajmujący uprawniony jest do zlecenia jego czyszczenia na koszt Najemcy, na co niniejszym Najemca wyraża zgodę i zobowiązuje się do zwrotu opłaty za przeprowadzone prace porządkowe.
 3. Wszelkie rzeczy, niezależnie od ich wartości, pozostawione w Przedmiocie Najmu po terminie wygaśnięcia najmu traktowane będą jako porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz będą utylizowane na koszt Najemcy. Najemca ponosi koszty utylizacji porzuconych rzeczy.

 

Postanowienia różne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 2. Na ukształtowanie stosunku Najmu składają się Indywidualne Warunki Najmu oraz Ogólne Warunki Umowy.
 3. W przypadku sporów powstałych na tle niniejszej Umowy właściwy do ich rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być zawierane w formie elektronicznej za pomocą email lub pisemnej.
 5. Strony wyrażają zgodę na kontakt, w tym przesyłania faktur, drogą poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w § 1 pkt. 6 Indywidualnych Warunków Najmu. Przy czym każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony dokonać́ potwierdzenia odbioru poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia odbiór, Wiadomość uznaje się za dostarczoną w terminie 14 dni od daty wysyłki.
 6. Strony zobowiązują̨ się̨ każdorazowo do niezwłocznego powiadamiania o zmianie danych mających istotny wpływ na prawidłowe wykonywanie niniejszej Umowy, w szczególności dotyczy to adresu do doręczeń́ oraz adresu email.
 7. Strony oświadczają iż w razie kontaktu za pośrednictwem poczty, pismo uważane jest za doręczone po upływie 14 dni od pierwszego bezskutecznego awizowania przesyłki przez operatora pocztowego.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innych podmiotów, a Najemca niniejszym wyraża zgodę na takie przeniesienie praw i obowiązków. Wynajmujący zawiadomi Najemcę o takim przeniesieniu praw i obowiązków na rzecz innych podmiotów.

Global Storage Poland sp. z o.o.

ul. Poznańska 57D, Jawczyce 05-850
KRS: 0000687551
NIP: 1182149931
REGON: 367851860

Self Storage Warszawa Żerań 3
Self Storage Warszawa Żerań 2
Self Storage Warszawa 1
Self Storage Warszawa 3

Chcesz zamówić magazyn?

Call Now Button+48 883 839 389